دستاوردها و گواهینامه ها

گواهی عضویت انجمن بتن ایران
گواهی عضویت انجمن بتن ایران

گواهی عضویت انجمن بتن ایران با شماره ۹۵۱ح۹۲ از سال ۱۳۹۲

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری بتن آماده

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری بتن آماده تولید شده توسط ثامن بتن با رده های مقاومتی C30  وپایین تر

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری تیرچه

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری تیرچه تولیدشده توسط شرکت ثامن بتن 

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری بلوک
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری بلوک

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری بلوک سیمانی سبک غیرباربر تولید شده توسط ثامن بتن