پروژه تجاري _مسكونى ملاصدرا

 • بتن ریزی فونداسیون پروژه مسكونى_تجاري ملاصدرا به متراژ 300متر مكعب ومقاومت C٢٥
  بتن ریزی فونداسیون پروژه مسكونى_تجاري ملاصدرا به متراژ 300متر مكعب ومقاومت C٢٥
  آزمایش بتن
  بتن ریزی کف استخر پروژه مسكونى_تجاري ملاصدرا به متراژ 100متر مكعب ومقاومت C٢٥
  بتن ریزی کف استخر پروژه مسكونى_تجاري ملاصدرا به متراژ 100متر مكعب ومقاومت C٢٥
  بتن ریزی دیوار استخر پروژه مسكونى_تجاري ملاصدرا به متراژ 45متر مكعب ومقاومت C٢٥
  بتن ریزی بالکن تجاری
  بتن ریزی بالکن تجاری