هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان،مسکن ، انبوه سازی،صنایع و تجهیزات وابسته

 • هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
  بازدید مهندس فرخزاد رئیس هیئت مدیره وقت نظام مهندسی قزوین از غرفه ثامن بتن
  بازدید مهندس فرخزاد رئیس هیئت مدیره وقت نظام مهندسی قزوین از غرفه ثامن بتن
  ماکت کارخانه ثامن بتن
  ثامن بتن
  حضور ثامن بتن در هفتمین نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین
  حضور ثامن بتن در هفتمین نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین
  ماکت کارخانه ثامن بتن
  ثامن بتن
  ثامن بتن
  ثامن بتن
  حضور ثامن بتن در هفتمین نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین
  ثامن بتن
  ماکت کارخانه ثامن بتن
  تقدیر از مجموعه ثامن بتن
  سپاسنامه از جانب انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان قزوین به شرکت ثامن بتن
  تندیس هفتمین نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین