حضور شرکت ثامن بتن در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان