چه اشکالاتی در سطوح بتنی ممکن است وجود داشته باشد؟

سوال: چه اشکالاتی در سطوح بتنی ممکن است وجود داشته باشد؟
پاسخ: ۱- نامنظمی های اتفاقاتی و اختلاف تراز در بلوک های مجاور که ناشی از جابه جا شدن و یا در رفتن قالب است (پله شدگی) ۲- وجود سوراخ های برجا مانده از میل مهارهای نگهدارنده قالب ۳- وجود شیره بتن در سطح نما ۴- میلگردهای بیرون زده از سطح بتن برای نگهداری قالب ۵- کسری پوشش بتن بر روی میلگردها (میلگرد نما شدن به علت رعایت نکردن پوشش مناسب بتن) ۶- وجود قطعات زاید فلزی، چوبی، پلاستوفوم، سیم های فلزی و غیره در سطح نما ۷- سطوح کرموشده ۸- وجود ناهمواری در محل درزهای میان بلوک های کف و دیوار و یا بلوک های مجاور (نمای نامناسب اتصال کف به سقف) ۹- وجود ترک های ناشی از جمع شدگی در سطح بتن ۱۰- وجود حفره های ریز ناشی از حباب هوا در سطح بتن (حباب های هوای سطحی) ۱۱- اشکال در نصب نوار آب بند ۱۲- درز سرد