چه نکاتی باید در پمپاژبتن مد نظر قرار گیرد؟

سوال: چه نکاتی باید در پمپاژبتن مد نظر قرار گیرد؟
پاسخ: ۱.خط لوله می باید در پایان هر عملیات تمیز شود. ۲.وجود پیچ و خم در مسیر لوله ها تاثیر بسیار زیادی بر روی حداکثر مسافت قابل پمپاژ دارد. ۳.قبل از شروع تلمبه کردن بتن، برای لغزنده کردن جدار لوله و تسهیل تلمبه بتن، مقداری ملات ماسه و سیمان تلمبه شود. ۴.تلمبه کردن بتن هم به بالا و هم به پایین امکان پذیر است. ۵.در صورت پمپاژ بتن به ارتفاع پایین تر، امکان جداشدگی اجزای بتن وجود دارد.در این صورت چند متر آخر لوله را با شیب رو به بالا قرار می دهند. ۶.در صورت عبور لوله از بالای یک مانع و پایین آمدن مجدد آن به منظور جلوگیری از جمع شدن هوا، باید در این قسمت یک دریچه تخلیه هوا گذاشته شود. ۷.حداکثر اندازه سنگدانه ها در بتن مصرفی در تلمبه ها: ⬅️در سنگدانه های گرد گوشه: ۰.۴۰ برابر قطر لوله پمپاژ ⬅️در سنگدانه های تیز گوشه : ۰.۳۳ برابر قطر لوله پمپاژ ۸.امکان جابه جایی بتن تا ۷۵۰ متر افقی و ۳۰۰ متر ارتفاع