از روان کننده برای چه مواردی می توان استفاده نمود؟

سوال: از روان کننده برای چه مواردی می توان استفاده نمود؟
پاسخ: ✔️ بهبود خواص مخلوط های شن ✔️ ساخت بتن با ماله آهنی ✔️ بتن ریزی قطعات با تراکم زیاد آرماتور ✔️ پمپاژ و بتن ریزی با لوله ✔️ افزایش نسبت آب به سیمان یا افزایش میزان سنگدانه های گرد گوشه و صیقلی باعث کاهش مقاومت نهایی بتن میشود