الزامات قالب بندی چیست؟

سوال: الزامات قالب بندی چیست؟
پاسخ: ۱. تميز بودن و عدم انحنا در قالب، درزبندی مناسب جهت جلوگيری خروج شيره بتن ، اغشته نمودن قالب (روغن کاری) قبل از بکارگيری جهت عدم چسبندگي بتن به قالب (تمهيدات لازم جهت جلوگيری از آلودگي آرماتور سفره تحتانی با روغن) ۲.استفاده از فاصله نگهدار اسپيسر ( در قالبهای کوچک حداقل دو عدد اسپيسر استفاده شود) ۳. استفاده از دوربين تراز ياب ترجيحا ليزری جهت علامت گذاری پايه ها (شمع ) برای کنترل و ايجاد خيز منفی مطابق طرح ۴. استفاده از پايه اطمينان در فواصل مشخص طبق نقشه و حداقل در فواصل ۰.۲۵ دهانه از ستونها و يا ديوارها (حداکثر فاصله پايه های اطمينان ۳ متر ميباشد) ۵. توجه به زمانهای پايه برداری (دکفراژ ) که در برگه چک ليست زمان و ترتيب دکفراژ توسط مهندس ناظر شرکت اعلام خواهد شد (در هر حال از برداشتن پايه های اطمينان تا قبل از بتن ريزی دو سقف فوقاني خودداری شود) و حداقل زمان برداشتن پايه اطمينان رسيدن بتن به مقاومت ۲۸ روزه طراحی میباشد ۶. قالب برداری در کنسول ها به تدريج از لبه آزاد به سمت تکيه گاه صورت ميگيرد. قالب برداری در دهانه بين دو تکيه گاه از وسط به سمت تکيه گاهها صورت ميگيرد . ۷.در هنگاميکه دهانه در دو مرحله بتن ريزی مي شود تا ريختن قسمت بعدی دهانه پايه ها جهت تامين نيروی ثقلي دال بايد زير دال حفظ گردد.