بتن سبزچیست؟

سوال: بتن سبزچیست؟
پاسخ: بتن خود مخرب محیط زیست نمیباشد، اما کاهش سنگدانه هاي طبیعی، تولید CO2در طول پروسه تولید سیمان پرتلند، مصرف بالاي آب، مصرف بالاي انرژي و مشکلات محیطی و اکولوژیکی ناشی از حجم بالاي بتن تخریب شده، از مشکلات ناشی ازاستفاده آن است. هزینه انباشت بتن تخریب شده، شامل هزینه زمین، هزینه انسانی، آب و حمل و نقل، بسیار بالاست و با افزایش روزافزون این ماده طی چند سال آتی زمینی براي دفن ماده باقی نخواهدماند. براي حل این معضل از اواخر دهه ۹۰در کشورهاي مختلف به جاي بتن هاي معمولی شروع به تولید" بتن سبز" کردند. بتن سبز، بتنی است که در آن از مواد دورریز یا محصولات فرعی کارخانجات استفاده شده است.