دلایل و عوامل موثر در افت بتن⁣ چیست؟

سوال: دلایل و عوامل موثر در افت بتن⁣ چیست؟
پاسخ: میزان مصالح سنگی به کار رفته در ساخت بتن: هر چه مصالح سنگی بکار رفته در بتن بیشتر باشد، میزان افت کمتر است. (بتن توپر افت کمتری دارد). ⁣نوع مصالح سنگی: هرچه در ساخت بتن از مصالح سنگی مرغوبتری استفاده شود، افت کمتری اتفاق می افتد. آزمایش نشان داده که افت یک نمونه بتن که از ماسه سنگ تهیه شده ۳ برابر افت نمونه مشابه که از کوارتز تهیه شده است، می باشد. ⁣نسبت آب به سیمان : واضح است که هر چه نسبت آب به سیمان کمتر باشد، مقدار افت کمتر است. ⁣رطوبت محیط: آزمایش نشان داده که هر چه رطوبت محیط (بخصوص در روزهای اول) بیشتر باشد، افت کمتر است. (بتن هایی که در مناطق خشک هستند افت بیشتری دارند و بالعکس بتن هایی که در مناطق مرطوب مثلا درکنار دریا هستند، دارای افت کمتری می باشند) لذا نتیجه می شود که مراقبت خوب از بتن، کمک قابل توجهی به پدیده افت در بتن تازه می کند.