حداقل مدت زمان اختلاط بتن چقدر است؟

سوال: حداقل مدت زمان اختلاط بتن چقدر است؟
پاسخ: تا ظرفیت ۰.۷۵ مترمکعب= یک دقیقه/ به ازای هر ۰.۷۵ مترمکعب اضافه ظرفیت، افزایش ۱۵ ثانیه به مقدار فوق/ آبا = ۱.۵ دقیقه