ارتفاع مجاز بتن ریزی چقدر است؟

سوال: ارتفاع مجاز بتن ریزی چقدر است؟
پاسخ: طبق بند ۹-۷-۴-۱۰ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران، در بتن ریزی ستون ها و دیوارها حداکثر ارتفاع سقوط آزاد بتن ۱۲۰ سانتیمتر می باشد.