بتن ريزي در هواي باراني چگونه صورت گیرد؟

سوال: بتن ريزي در هواي باراني چگونه صورت گیرد؟
پاسخ: ساخت بتن با اسلامپ كمتر انجام شو د. سطح بتن تازه ريخته شده به وسيله ورقه هاي نايلوني يا ساير پوششهاي مناسب پوشانده شود. شيب بندي مختصري براي تخليه آب باران اجرا گردد.