دمای بتن چقدر باید باشد؟

سوال: دمای بتن چقدر باید باشد؟
پاسخ: بر اساس بند ۹-۸-۲-۴ صفحه۷۴ مبحث نهم دمای مخلوط بتن نباید بیشتر از ۳۲ درجه سلسیوس برای بتن معمولی و ۱۵ درجه سلسیوس برای بتن حجیم باشد.