تبعات اختلاط بتن به مدت زیاد چیست؟

سوال: تبعات اختلاط بتن به مدت زیاد چیست؟
پاسخ: سایش سنگدانه ها / ریزتر شدن دانه بندی سنگدانه ها / کاهش کارآیی بتن