نکات اجرائی بتن ریزی در سطوح شیب دار شامل چه مواردی می باشد؟

سوال: نکات اجرائی بتن ریزی در سطوح شیب دار شامل چه مواردی می باشد؟
پاسخ: ۱.بتن ریزی سطح شیبدار از پایین به بالا انجام می گیرد تا وزن بتن بالا سبب تراکم و جااندازی بتن زیرین خود شود . ۲.در بتن ریزی سطح شیبدار ( پله ها ) از بتن با اسلامپ ( میزان روانی بتن ) کم استفاده می شود . ۳.ماله‌كشي، تسطيح و تنظيم سطح بتن از قسمت تحتاني شيب به سمت بالا انجام شود.