بتن ریزی فونداسیون ساختمان دندانپزشکی دانشگاه آزاد قزوین توسط شركت ثامن بتن

بتن ریزی فونداسیون ساختمان دندانپزشکی دانشگاه آزاد قزوین توسط شركت ثامن بتن به حجم ١٥٠٠متر مكعب كه در حدود ٣٠ ساعت به طول انجاميد